Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển như : Nga , Nhật Bản, Hàn Quốc …đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM,JIS,API,GB…
Thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật  được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp , xây dựng ,trang trí nội thất …

Thép hộp chữ nhật được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp phát triển như : Nga , Nhật Bản, Hàn Quốc …đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM,JIS,API,GB…

Thép hộp chữ nhật 150x75 có nhiều kích thước khác nhau ,độ dày khác nhau tùy theo yêu cầu kỹ thuật và thiết kế.

QUY CÁCH THÉP HỘP CHỮ NHẬT :

 

Thép hộp chữ nhật quy cách nhỏ       Thép hộp chữ nhật quy cách lớn     
Quy cách hộp chữ nhật Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m)   Quy cách hộp chữ nhật Độ dày (mm) Khối Lượng (kg/m)    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.7 2,53 thép hộp chữ nhật Hộp chữ nhật 50x 100 1.1 15,37    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.8 2,87 hộp chữ nhật 150x75x6 Hộp chữ nhật 50x 100 1.2 16,75    
Hộp chữ nhật 10 x 30 0.9 3,21 hộp chữ nhật 150x75x4.5 Hộp chữ nhật 50x 100 1.4 19,33    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1 3,54 hộp chữ nhật  Hộp chữ nhật 50x 100 1.5 20,68    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1.1 3,87 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 1.8 24,69    
Hộp chữ nhật 10 x 30 1.2 4,2 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 2 27,34    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.7 2,46   Hộp chữ nhật 50x 100 2.5 33,89    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.8 2,79 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 50x 100 3 40,33    
Hộp chữ nhật 13 x 26 0.9 3,12 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 1.4 23,5    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1 3,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 1.8 29,79    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.1 3,77 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2 33,01    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.2 4,08 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2.5 40,98    
Hộp chữ nhật 13 x 26 1.4 5,14 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 2.8 45,7    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.7 3,85 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 3 48,83    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.8 4,38 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 60x 120 4 64,21    
Hộp chữ nhật 20 x 40 0.9 4,9 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 3.2 9.52    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1 5,43 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 4 11.7    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.1 5,93 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 4.5 13.1    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.2 6,4 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 6 17    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.4 7,47 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 125 x 75 9 24.1    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.5 7,97 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 3.2 10.8    
Hộp chữ nhật 20 x 40 1.8 9,44 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 150 x 75 4.5 14.9    
Hộp chữ nhật 20 x 40 2 10,4 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 6 19.3    
Hộp chữ nhật 25 x 50 0.8 5,51 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 75 9 27.6    
Hộp chữ nhật 25 x 50 0.9 6,18 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 3.2 12    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1 6,84 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 150 x 100 4.5 16.6    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.1 7,5 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 6 21.7    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.2 8,15 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 9 31.1    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.4 9,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 150 x 100 12 39.7    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.5 10,09 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 4.5 20.1    
Hộp chữ nhật 25 x 50 1.8 11,98 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 6 26.4    
Hộp chữ nhật 25 x 50 2 13,23 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 175 x 125 9 38.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.7 5,9 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 175 x 125 12 49.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.8 6,64 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 4.5 20.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 0.9 7,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 6 26.4    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1 8,25 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 9 38.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.1 9,05 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 100 12 49.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.2 9,8 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 4.5 23.7    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.4 11,43 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 6 31.1    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.5 12,21 hộp chữ nhật 150x75x3.2 Hộp chữ nhật 200 x 150 9 45.3    
Hộp chữ nhật 30 x 60 1.8 14,53 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 200 x 150 12 58.5    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2 16,05 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 4.5 27.2    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2.5 19,78 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 6 35.8    
Hộp chữ nhật 30 x 60 2.8 21,97 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 9 52.3    
Hộp chữ nhật 40 x 80 0.8 9,5 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 250 x 150 12 67.9    
Hộp chữ nhật 40 x 80 0.9 10,06 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 6 45.2    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1 11,08 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 9 66.5    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.1 12,16 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 300 x 200 12 86.8    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.2 13,24 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 6 45.2    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.4 15,38 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 9 66.5    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.5 16,45 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 150 12 86.8    
Hộp chữ nhật 40 x 80 1.8 19,61 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 6 54.7    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2 21,7 hộp chữ nhật 150x75x3hộp chữ nhật 150x75.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 9 80.6    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2.5 26,85 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 350 x 250 12 106    
Hộp chữ nhật 40 x 80 2.8 29,88 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 400 x 200 6 54.7    
Hộp chữ nhật 40 x 80 3 31,88 hộp chữ nhật 150x75x3.2  Hộp chữ nhật 400 x 200 9 80.6    
         Hộp chữ nhật 400 x 200 12 106    
Dung sai cho phep  ± 5%      
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG
VPĐD
464/4 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM
Phone090 902 3689   - MST: 0313453745
Emailthepductrung@gmail.com 
Webthepductrung.com - ductrungsteel.com
KOREAN
JFE
LlOYDS
BAOSTEEL
astm3
POSCO
RINA
NIPPON
KOBESTEEL
SSAB
HUYNDAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây